Zarządzenia Starosty

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”nr RPKP.10.02.03-04-0009/17 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zakładowego planu kont Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r.w sprawie wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 grudnia 2017 r.w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie NR 36/2017 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie Szczegóły