Dostawa odzieży roboczej dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu pn. „Dziś nauka jutro praca II”

UWAGA!! CZYTELNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [link]


AG.272.22.2019.BR                                                 Wąbrzeźno, dnia 11.06.2019 roku

Zamawiający:                                  

POWIAT WĄBRZESKI
WOLNOŚCI 44
87-200 WĄBRZEŹNO
NIP: 878-173-62-65
TEL: 56-688-24-50 DO 57
FAX: 56-688-27-59

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Dostawę odzieży roboczej dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu
pn. „Dziś nauka jutro praca II”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

18100000-0

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

Miejsca publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie bip Starostwa Powiatowego  w Wąbrzeźnie http://bip.wabrzezno.pl/ w dniu 11.06.2019 roku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce publikacji wyników postępowania: w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian