Wydział Administracyjno- Gospodarczy

Wydział Administracyjno- Gospodarczy Tel. 56 688-24-51 w. 116, 172 e-mail: ag@wabrzezno.pl Wydziałem kieruje – Wojciech Bereza – Kierownik

1)W zakresie Zamówień Publicznych: a) wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych Powiatu Wąbrzeskiego obejmujące jednostki organizacyjne powiatu oraz nadzór nad procedurami prowadzonych postępowań. b) prowadzenie sprawozdawczości i analiz związanych z tematyką  zamówień publicznych, c) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień; d) prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień; e) prowadzenie rejestru zawartych umów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień; f) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;

2)W zakresie informatyzacji: a) utrzymanie, obsługa techniczna i rozwój infrastruktury informatycznej Starostwa, b) administracja i obsługa techniczna strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, c) administrowanie siecią komputerową w Starostwie. d)koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie. e)zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych. f) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w Starostwie. g) dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki. h) realizacja zadań administratora systemu informatycznego, BIP oraz serwisu informacyjnego w szczególności: -nadzór nad poprawną eksploatacją systemu informatycznego, - nadanie uprawnień użytkownikom systemu. - bieżąca pomoc i udzielanie informacji dotyczącej aktualizacji BIP; i) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaxowej oraz e-mailowej. j) prowadzenie spraw dotyczących społeczeństwa informacyjnego 3)W zakresie zarządzania nieruchomościami a)zarządzanie budynkami administracyjnymi Starostwa oraz gospodarka lokalami biurowymi; b)wykonywanie czynności związanych z zabezpieczeniem mienia oraz   ochroną Starostwa; c)opracowywanie umów związanych z obsługą nieruchomości, w tym umów ubezpieczenia, d)bieżące utrzymywanie budynków i lokali we właściwym stanie technicznym w tym planowanie i wykonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów budynku; e)sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, f) gospodarowanie środkami rzeczowymi Starostwa. g)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe,   sprzęt i urządzenia biurowe niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań, gospodarka mieniem ruchomym; h)czynności związane z utrzymaniem samochodów służbowych. i)opracowywanie umów z dostawcami mediów; j)przygotowywanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz ich wypowiadanie, k)naliczanie i aktualizowanie czynszów za najem i dzierżawę, l)wystawianie faktur za należności związane z najmem nieruchomościami,  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>