Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego

Wąbrzeźno, dnia 20.07.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ
W WYDZIALE FINANSOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Kujaczyńska zamieszkała w Czaplach.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Justyna Kujaczyńska posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą w zakresie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi na zadane pytania przez Komisję Rekrutacyjną.

Józef Krawczyk
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej


Wąbrzeźno, dn. 24.06.2016r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

W wyniku wstępnej weryfikacji kandydatów (spełnienie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu z dnia 30 maja 2016r.) przeprowadzonej przez członków komisji rekrutacyjnej powołanej przez Starostę Wąbrzeskiego Zarządzeniem nr 6/2016 z dnia 8.06.2016r. stwierdzono, że wymagania formalne spełniły niżej wymienione osoby:
1. Demska Anna zam. Pływaczewo
2. Kujaczyńska Justyna zam. Czaple
W związku z powyższym do dalszego etapu zakwalifikowało się 2 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Józef Krawczyk


STAROSTA  WĄBRZESKI
ogłasza konkurs na stanowisko
księgowego
w Wydziale Finansowym
w  Starostwie  Powiatowym  w  Wąbrzeźnie

I.Wymagania niezbędne :
1)obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
2)wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym, preferowany  kierunek finanse i rachunkowość
3)minimum 3 letni staż pracy w dziale księgowości
4)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7)nieposzlakowana opinia.
Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe  lub staż zawodowy w działach finansowych jednostek budżetowych  bądź zakładów budżetowych.
II.Wymagania dodatkowe :
1)znajomość obsługi pakietu programów MS Office (Word, Excel)
2)znajomość obsługi programów księgowych, preferowana znajomość modułów FKB+ i WIP+ pakietu RADIX oraz programu SJO BeSTi@
3)znajomość przepisów prawa: m.in. ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
4)umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole
5)samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych
III.Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku (w szczególności):
1)prowadzenie ksiąg rachunkowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wąbrzeźnie (ewidencja syntetyczna i analityczna)
2)sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
3)prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
4)sporządzanie przelewów z rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
5)windykacja należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
6)współpraca z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
7)wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo Starostwa Powiatowego   w Wąbrzeźnie
IV.Informacje o warunkach pracy:
1)wymiar czasu pracy – pełen etat (40 godzin tygodniowo)
2)praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
3)oświetlenie mieszane
4)praca umysłowa
5)istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w marcu 2016 r.  jest wyższy niż 6%.
V.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2)życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
3)kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy;
4)kserokopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje;
5)kwestionariusz osobowy;
6)aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
7)oświadczenie o niekaralności;
8)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182.) w celu przeprowadzenia konkursu.
VI.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko księgowego”
w  terminie do dnia  15 czerwca 2016  roku do godz. 15.00
w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie – Wydział Organizacyjny
I piętro, pokój nr 130
ul. Wolności 44  87-200 Wąbrzeźno
Uwaga: o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych  nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie (https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info) oraz na tablicy informacyjnej na parterze w budynku Starostwa.
W terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Nazwa jednostki zlecającej:-
  • Wydział:Wydział Finansowy
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
  • Stanowiskoksięgowy
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-05-30
  • Termin składania dokumentów2016-06-15
  • Sposób składania dokumentówZamknięte koperty z adnotacją Konkurs na stanowisko księgowego
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie - pok. 130
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneWymagania opisane w ogłoszeniu (załącznik)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWymagania opisane w ogłoszeniu (załącznik)
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres opisany w ogłoszeniu (załącznik)
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres opisany w ogłoszeniu (załącznik)
  • Lista wybranych kandydatówInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Kujaczyńska zamieszkała w Czaplach.
  • Uzasadnienie wyboruPani Justyna Kujaczyńska posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą w zakresie księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi na zadane pytania przez Komisję Rekrutacyjną.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian