Rada Powiatu

herb powiatu

Rada Powiatu w Wąbrzeźnie

V Kadencja 2014-2018

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz 814 z późn. zm.) Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, kadencja rady trwa 4 lata, a radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
      Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Wąbrzeskiego w skład Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wchodzi 15 radnych.
      W dniu 25 listopada 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Powiatu w Wąbrzeźnie w V Kadencji. Ślubowanie radnych odbyło się podczas pierwszej sesji V Kadencji Rady Powiatu w dniu 27 listopada 2014 r.
Więcej informacji z działalności rady w V Kadencji:
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1)  stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2)  wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3)  powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4)  stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5)  uchwalanie budżetu powiatu;
6)  rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
7)  podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f)  tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g)  tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h)  współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i)  tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
8a)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;
9)  określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b)  uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c)  uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d)  dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
10)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>