Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek – postępowanie unieważnione

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Wąbrzeźno: Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
Numer ogłoszenia: 45756 – 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Dokładne adresy, opisy przedmiotu zamówienia zostały określone z załączniku 1a i 1b do formularza oferty. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający rodzaj art. biurowych, materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz ilości dostawy, zostały zawarte w załączniku nr 1 a i 1 b do formularza oferty 2) Materiały eksploatacyjne: tusze i tonery muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. 3) Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych: tuszy i tonerów, posiadających pojemności startowe. 4) Zamawiający zobowiązuje się do dokonania bieżącego odbioru ilościowego i asortymentowego w dniu dostawy. Wykonawca dostarczy zamawiane materiały eksploatacyjne, swoim transportem. 5) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w załączniku nr 1a. Zamawiający dopuszcza również złożenie ofert równoważnych zgodnie opisem w załączniku nr 1b do formularza oferty (nie wszystkie pozycje). W części tabel zgodnie z opisem należy złożyć ofertę na materiały oryginalne. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumentację techniczną – certyfikat ISO/IEC 19752 i certyfikat ISO/IEC 24711 – potwierdzające równoważność oferowanych materiałów. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. 6) Za artykuły równoważne należy uznawać artykuły fabrycznie nowe, których jakość, parametry techniczne, w tym wydajność, jest co najmniej taka, jak materiałów oryginalnych, potwierdzona certyfikatem ISO/IEC 19752 dotyczącym oferowanych tonerów, w przypadku oferowanego tuszu potwierdzona certyfikatem ISO/IEC 24711. Materiały równoważne muszą być fabrycznie nowe, czyli przy ich produkcji musi być wykorzystane 100% nowych części. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie mogą być regenerowane albo prefabrykowane oraz muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 7) W przypadku uszkodzenia urządzenia (drukarki), którego przyczyną będzie użycie dostarczanych materiałów eksploatacyjnych innych niż pochodzące od producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia (drukarki) lub naprawy w autoryzowanym serwisie producenta a w przypadku takiej konieczności – zwrotu kosztów zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy. 8) Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest kupowany) lub jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie zamawiającego winien oferowany toner (w asortymencie którego żądanie dotyczy) wymienić na spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny. 9) Dostarczone przez Wykonawcę tonery i materiały eksploatacyjne będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego i będą posiadały znak firmowy producenta oraz termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, a także nienaruszone cechy pierwotnego opakowania. Strony przewiduj możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia do 30% wartości netto w stosunku do ilości oraz asortymentu artykułów uszczegółowionym w formularzu ofertowym. Strony przewiduj również możliwość rezygnacji z poszczególnych asortymentów w przypadku np. uszkodzenia drukarki. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. W przypadku reklamacji Wykonawca ma obowiązek jej uznania i dostarczyć nowy towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9, 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałe załączniki wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin płatności faktury – 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Cena jednostkowa brutto będzie stała przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu dopuszcza się następujące zmiany cen jednostkowych brutto, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wzór umowy stanowi Załącznik 5.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/przetargi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno pok. 218..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno sekretariat pok. 130..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  • Nr przetargu 45756 - 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian