Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93188-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Wąbrzeźno
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 2.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązany będzie do świadczenia…
Termin składania ofert: 2016-04-21

Numer ogłoszenia: 98882 – 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93188 – 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wąbrzeski, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, fax. 056 6882759.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:1.4).
  • W ogłoszeniu jest:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 2.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązany będzie do świadczenia usług dla zgłoszonych przez Zamawiającego Beneficjentów, polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych za okazaniem przez Beneficjenta imiennych kart dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Karty zostaną wydane Zamawiającemu bez dodatkowych opłat. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)Dostawa 3700 szt. kart imiennych uprawniających beneficjentów do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. 2)Zamawiający przeznacza na 1 szt. karty kwotę 100 zł, wartość dostawy wyniesie 370.000,00 zł. Karta traci ważność w momencie wykorzystania pełnej kwoty, tj. 100 zł. Beneficjent nie może wymienić karty na gotówkę. 3)Okres ważności karty minimum 3 miesiące, okres ważności będzie kryterium oceny ofert. 4)Wykonawca musi zapewnić w ramach karty możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego.
  • W ogłoszeniu powinno być:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 2.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązany będzie do świadczenia usług dla zgłoszonych przez Zamawiającego Beneficjentów, polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych za okazaniem przez Beneficjenta kart dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Karty zostaną wydane Zamawiającemu bez dodatkowych opłat..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:4.4).
  • W ogłoszeniu jest:4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Powiatu Wąbrzeskiego ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno..
  • W ogłoszeniu powinno być:4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 13:10, miejsce: Sekretariat Powiatu Wąbrzeskiego ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst:1.4).
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)Zamawiający przeznacza na 1 szt. karty kwotę 100 zł, wartość usługi wyniesie 370.000,00 zł. Karta traci ważność w momencie wykorzystania pełnej kwoty, tj. 100 zł. Beneficjent nie może wymienić karty na gotówkę. 2)Okres ważności karty minimum 3 miesiące, okres ważności będzie kryterium oceny ofert. 3) Wykonawca musi zapewnić w ramach karty możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego. Przez pojęcie obiekt sportowo-rekreacyjny należy rozumieć lokal/lokale, gdzie świadczone będą przedmiotowe usługi sportowo-rekreacyjne np. basen, klub fitness, siłownia, itp. 4)Przez pojęcie Beneficjenta należy rozumieć osoby, które wzięły udział projekt pn.: Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanego przez Powiat Wąbrzeski. 5)Dostęp do obiektów ma mieć charakter nielimitowany tj. dający możliwość korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji. 6)Dostęp do obiektów ma mieć charakter otwarty, dający możliwość korzystania z usług bez limitu czasowego, chyba że takie ograniczenia nałożone są bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne. Limit czasowy nie może być krótszy niż 45 minut, pod warunkiem, że takie ograniczenie czasowe wynika ze względów bezpieczeństwa dla zdrowia. 7)Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy listę imion i nazwisk Beneficjentów w celu weryfikacji osób korzystających z usługi w dniu podpisania umowy. 8)Wykonawca będzie zobligowany do monitorowania poziomu wykorzystania usług, tj. wykonawca dostarczy do 10 każdego miesiąca informację o realizacji usługi wg imienia i nazwiska użytkownika. 9)Zamawiający informuje, że karta dostępu, przy której zanotowano zerową aktywność- nieaktywowana przez okres 2 miesięcy zostanie anulowana, w takim przypadku Wykonawca wystawi nową kartę i dostarczy ją do Powiatu Wąbrzeskiego celem wykorzystania przez innego beneficjenta w terminie 5 dni od anulowanie nieaktywnej karty. 10)Wykonawca w ramach umowy, którą zawrze z Zamawiającym umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług w ramach karty, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy z Zamawiającym. 11)Aktualna lista usług, obiektów i podmiotów świadczących usługi będzie dostarczona wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany będzie do przesyłania aktualizacji tej listy w terminie 5 dni w przypadku dokonywania jej zmian. 12)Zamawiający nie wyraża zgody na podawanie w listach następujących usług: solaria, zabiegi kosmetyczne, zabiegi fryzjerskie, sauny, masaże oraz inne zabiegi kosmetyczno-upiększające..

 

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/przetargi/
Wąbrzeźno: świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego Numer ogłoszenia: 93188 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wąbrzeski , ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6882745, 6882450 do 57, faks 056 6882759.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. 2.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia obowiązany będzie do świadczenia usług dla zgłoszonych przez Zamawiającego Beneficjentów, polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych za okazaniem przez Beneficjenta imiennych kart dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Karty zostaną wydane Zamawiającemu bez dodatkowych opłat. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1)Dostawa 3700 szt. kart imiennych uprawniających beneficjentów do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. 2)Zamawiający przeznacza na 1 szt. karty kwotę 100 zł, wartość dostawy wyniesie 370.000,00 zł. Karta traci ważność w momencie wykorzystania pełnej kwoty, tj. 100 zł. Beneficjent nie może wymienić karty na gotówkę. 3)Okres ważności karty minimum 3 miesiące, okres ważności będzie kryterium oceny ofert. 4)Wykonawca musi zapewnić w ramach karty możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 92.33.00.00-3, 92.60.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika 1 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg załącznika 2 do SIWZ Aktualna lista usług oraz podmiotów będzie dostarczona wraz z ofertą. Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 1 – Cena – 1
 2 – Termin dostawy kart do siedziby Zamawiającego – 39
 3 – Okres ważności karnetów – 60
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/przetargi/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Wąbrzeski ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno…
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Powiatu Wąbrzeskiego ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanego przez Powiat Wąbrzeski.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

    • Nr przetargu 93188 - 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian