Uchwała Nr 147/215/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

UCHWAŁA Nr 147/215/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 2 lit. a) uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie zł: jeden milion 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwałą Nr XXX/148/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 Rada Powiatu w Wąbrzeźnie udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienie do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu. Kredyt zostanie zaciągnięty w Getin Noble Bank SA prowadzącym bankową obsługę budżetu Powiatu Wąbrzeskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.01.2018
  • Data wejścia w życie 11.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 147/215/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 2 lit. a) uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian