Uchwała Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 147/216/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
”1. Ustala się łączną kwotę wydatków  budżetu w wysokości 47 836 943,36 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 34 539 602,64 zł;
2) wydatki majątkowe: 13 297 340,72 zł.”;
2) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
6) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 671 492,55 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 71 900,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 599 592,55 zł.”;
7) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków ZarząduŁ
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.Stosownie do podpisanych umów z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica, adwokatem i radcami prawnymi na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podniesieniem opłat za wynajem pomieszczenia w budynku Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie dokonuje się stosownych zmian w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) rozdział 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna).
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez podwyższenie od dnia 1 stycznia 2018 r. limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiające jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł
Wobec powyższego w wykazie wydatków majątkowych usuwa się zadanie „Zakup i montaż dwóch witryn dźwięko- i pyłochłonnych” (dział 801 rozdział 80140) o wartości kosztorysowej 8 000,00 zł.
3. Zmiana w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” poprzez usunięcie dotacji w dziale 801 rozdział 80130 w wysokości 155 000,00 zł związana jest z dostosowaniem danych zawartych w tym załączniku do wielkości ujętych w planie wydatków budżetu na rok 2018.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 147/2016/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.01.2018
  • Data wejścia w życie 11.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 18.01.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 402
  • Nr aktu prawnego 147/216/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian