Uchwała Nr 148/217/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego

   UCHWAŁA Nr 148/217/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109) uchwala się, co następuje:

§ 1. Jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego sporządzają i przekazują jednostkowe sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28NWS, Rb-28S oraz Rb-50(W) w formie dokumentu elektronicznego.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 143/193/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109) kierownicy jednostek  albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Dla usprawnienia procesu realizacji obowiązków sprawozdawczych jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się formę elektroniczną sprawozdań budżetowych. Sprawozdania w formie elektronicznej sporządzane są z wykorzystaniem aplikacji Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (SJO BeSTi@).
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z utratą z dniem 13 stycznia 2018 r. mocy obowiązującej sprawozdania Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 oraz z 2017 r. poz. 699) i zawartego w nim (§ 12 ust. 3) upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do określenia formy sprawozdań budżetowych.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.01.2018
  • Data wejścia w życie 18.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie pdolega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 148/2017/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wąbrzeskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian