Uchwała Nr 149/218/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018

UCHWAŁA Nr 149/218/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018.
§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, stanowiące załącznik do uchwały, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej wspierają lub powierzają realizację zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 wyżej cytowanej ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W myśl ustawy (art. 13 ust. 2) ogłoszenie wymaga ujęcia następujących informacji:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
3) zasad przyznawania dotacji;
4) terminu i warunków realizacji zadania;
5) terminu składania ofert;
6) trybu i kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr 149/218/218 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie -plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 24.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.01.2018
  • Data wejścia w życie 24.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 149/218/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018
  • Podstawa prawna wydania w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w I kwartale roku 2018 Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian