Uchwała Nr 150/220/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności

UCHWAŁA Nr 150/220/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 1 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949 i 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 129/183/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Panią Justynę Dzięgelewską zastępującą dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego     i Ustawicznego w Wąbrzeźnie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Wąbrzeźnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

W związku z niemożnością pełnienia funkcji przez Pana Zdzisława Grabowskiego, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie złożył wniosek o zmianę wyznaczonego nauczyciela zastępującego dyrektora w przypadku jego nieobecności na Panią Justynę Dzięgelewską.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.02.2018
  • Data wejścia w życie 01.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 150/220/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski w przypadku ich nieobecności
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949 i 2203)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian