Uchwała Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 153/222/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402) i Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 55 900,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47 757 927,97 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 35 622 084,25 zł;
2) dochody majątkowe: 12 135 843,72 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 55 900,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48 171 841,33 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 34 831 677,24 zł;
2) wydatki majątkowe: 13 340 164,09 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 674 732,05 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 139,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 599 592,55 zł.”;
12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

1.
Stosownie do decyzji Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.1.2018 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2018 r.:
1) zwiększa się dochody i wydatki:
a) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 57 700,00 zł,
b) w dziale 852 (Pomoc społeczna):
– rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 7 500,00 zł,
– rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 200,00 zł.
2) zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę
-9 500,00 zł.
2.
W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) zwiększa się wydatki o 1600,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra). Kwota zwiększonego wydatku pochodzi z przesunięcia z rozdziału 80130 (Szkoły zawodowe).
3.
Zmiany w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 8015 (Technika), 80120 (Licea ogólnokształcące), 80130 (Szkoły zawodowe) i 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) związane są z korektą planu wydatków wynikającą z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801     Oświata i wychowanie 8 158 337,00 0,00 8 158 337,00
80115 Technika 3 190 515,40 – 256,94 3 190 258,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 980,00 – 214,76 167 765,24
Zespół Szkół 50 520,00 – 214,76 50 305,24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 781,00 – 36,92 306 744,08
Zespół Szkół 122 281,00 – 36,92 122 244,08
4120 Składki na Fundusz Pracy 56 126,00 – 5,26 56 120,74
Zespół Szkół 17 426,00 – 5,26 17 420,74
80120 Licea ogólnokształcące 2 563 165,40 – 850,41 2 562 314,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 217,00 – 708,99 122 508,01
Zespół Szkół Ogólnokształcących 76 758,00 – 708,99 76 049,01
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 773,00 – 123,52 285 649,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących 173 000,00 – 123,52 172 876,48
4120 Składki na Fundusz Pracy 40 373,00 – 17,90 40 355,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących 24 500,00 – 17,90 24 482,10
80130 Szkoły zawodowe 853 197,80 – 3 075,27 850 122,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 230,00 – 623,08 40 606,92
Zespół Szkół Zawodowych 33 560,00 – 623,08 32 936,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 618,00 – 698,20 97 919,80
Zespół Szkół Zawodowych 82 500,00 – 698,20 81 801,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 11 600,00 – 153,99 11 446,01
Zespół Szkół Zawodowych 11 600,00 – 153,99 11 446,01
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 341 312,00 2 582,62 343 894,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 847,00 1 546,83 20 393,83
Zespół Szkół 0,00 214,76 214,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6 797,00 708,99 7 505,99
Zespół Szkół Zawodowych 12 050,00 623,08 12 673,08
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 559,00 858,64 46 417,64
Zespół Szkół 1 219,00 36,92 1 255,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących 14 840,00 123,52 14 963,52
Zespół Szkół Zawodowych 29 500,00 698,20 30 198,20
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 450,00 177,15 6 627,15
Zespół Szkół 174,00 5,26 179,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących 2 126,00 17,90 2 143,90
Zespół Szkół Zawodowych 4 150,00 153,99 4 303,99

4.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

5.

INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 47 702 027,97 55 900,00 47 757 927,97
Wydatki (W) 48 115 941,33 55 900,00 48 171 841,33
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) -413 913,36 0,00 -413 913,36
Przychody (P) 913 913,36 0,00 913 913,36
Rozchody (R) 500 000,00 0,00 500 000,00
Przychody – rozchody 413 913,36 0,00 413 913,36
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00
 

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb

Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 35 566 184,25 55 900,00 35 622 084,25
Wydatki bieżące (Wb) 34 775 777,24 55 900,00 34 831 677,24
Wynik (Db-Wb) 790 407,01 0,00 790 407,01
Wolne środki (Ws) 913 913,36 0,00 913 913,36
Wynik (Db+Ws-Wb) 1 704 320,37 0,00 1 704 320,37
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 35 566 184,25 55 900,00 35 622 084,25
Sprzedaż majątku (Sm) 140 000,00 0,00 140 000,00
Wydatki bieżące (Wb) 34 775 777,24 55 900,00 34 831 677,24
Dochody ogółem (Do) 47 702 027,97 55 900,00 47 757 927,97
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 1,95% 0,00% 1,95%

6.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 4
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nowy 6
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu nowy 7
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2018
  • Data wejścia w życie 01.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.03.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1171
  • Nr aktu prawnego 253/222/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian