Uchwała Nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 154/223/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedury i zasady przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 109/152/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie uchwał rady.
W związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaistniała konieczność zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wobec powyższego powstała konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 08.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.03.2018
  • Data wejścia w życie 08.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 154/223/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian