Uchwała Nr 156/225/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017

UCHWAŁA Nr 156/225/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wykonanie budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017 w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 31/12/2017 Wykonanie na dzień 31/12/2017 % wykonania
I. Dochody ogółem (I.1 + I.2): 35 705 704,86 zł 35 620 402,52 zł 99,76%
I.1. Dochody bieżące: 33 489 849,45 zł 33 583 896,71 zł 100,28%
1) Dochody własne powiatu: 9 930 586,86 zł 10 063 074,48 zł 101,33%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 881 050,00 zł 4 991 836,00 zł 102,27%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 203 000,00 zł 232 173,99 zł 114,37%
c) dochody z majątku 214 207,00 zł 223 939,84 zł 104,54%
d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) 1 074 744,00 zł 1 073 950,45 zł 99,93%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1 606 632,00 zł 1 609 331,67 zł 100,17%
f) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 71 400,00 zł 71 400,00 zł 100,00%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71 695,00 zł 71 876,11 zł 100,25%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 746 210,06 zł 718 162,34 zł 96,24%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 212 000,00 zł 207 768,29 zł 98,00%
j) środki z Funduszu Pracy 236 400,00 zł 236 400,00 zł 100,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100,00%
l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska 108 000,00 zł 107 742,96 zł 99,76%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych 334 000,00 zł 340 563,75 zł 101,97%
m) pozostałe dochody 169 748,80 zł 176 429,08 zł 103,94%
2) Subwencja ogólna: 14 974 737,00 zł 14 974 737,00 zł 100,00%
a) część oświatowa 9 535 322,00 zł 9 535 322,00 zł 100,00%
b) uzupełnienie subwencji ogólnej 58 133,00 zł 58 133,00 zł 100,00%
c) część wyrównawcza 4 408 522,00 zł 4 408 522,00 zł 100,00%
d) część równoważąca 972 760,00 zł 972 760,00 zł 100,00%
3) Dotacje z budżetu państwa: 8 584 525,59 zł 8 546 085,23 zł 99,55%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 6 814 619,59 zł 6 779 678,32 zł 99,49%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 880,00 zł 27 867,94 zł 99,96%
c) dotacje celowe na zadania własne 1 742 026,00 zł 1 738 538,97 zł 99,80%
I.2. Dochody majątkowe 2 215 855,41 zł 2 036 505,81 zł 91,91%
1) Dochody własne: 2 151 155,41 zł 1 971 835,89 zł 91,66%
a) sprzedaż majątku 140 000,00 zł 486,00 zł 0,35%
b) dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 248 929,42 zł 1 240 616,88 zł 99,33%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 762 225,99 zł 730 733,01 zł 95,87%
2) Dotacje z budżetu państwa: 64 700,00 zł 64 669,92 zł 99,95%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 64 700,00 zł 64 669,92 zł 99,95%
b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 zł 0,00 zł -/-
II. Wydatki ogółem (II.1 + II.2): 37 075 664,88 zł 35 619 825,65 zł 96,07%
II.1. Wydatki bieżące: 32 784 287,73 zł 31 511 394,09 zł 96,12%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 20 239 356,75 zł 19 954 879,27 zł 98,59%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 8 053 597,22 zł 7 475 582,14 zł 92,82%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 1 423 8943,55 zł 1 386 489,95 zł 97,37%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 2 028 027,62 zł 1 817 937,11 zł 89,64%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 559 411,59 zł 519 007,48 zł 92,78%
w tym:      
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 474,46 zł 88 641,52 zł 91,88%
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 397 915,37 zł 367 344,20 zł 92,32%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 021,76 zł 63 021,76 zł 100,00%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 90 000,00 zł 0,00 zł 0,00%
g) obsługa długu 390 000,00 zł 357 497,54 zł 91,67%
II.2. Wydatki majątkowe: 4 291 377,15 zł 4 108 431,56 zł 95,74%
a) wydatki inwestycyjne, w tym: 2 713 032,40 zł 2 652 116,48 zł 97,75%
– finansowane z udziałem środków europejskich 1 123 870,65 zł 1 114 818,15 zł 99,19%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. 542 344,75 zł 542 344,75 zł 100,00%
c) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 14 000,00 zł 13 970,33 zł 99,79%
d) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 022 000,00 zł 900 000,00 zł 88,06%
III. Wynik finansowy: deficyt (-) / nadwyżka (+) (I – II) -1 369 960,02 zł 576,78 zł  
IV. Przychody ogółem: 1 499 960,02 zł 1 841 901,16 zł 122,80%
1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 499 960,02 zł 1 841 901,16 zł 122,80%
2) Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł 0,00 zł -/-
V. Rozchody ogółem: 130 000,00 zł 130 000,00 zł 100,00%
1) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 130 000,00 zł 130 000,00 zł 100,00%
VI. Wolne środki (IV – V): 1 369 960,02 zł 1 711 901,16 zł  
VII. Razem wykonanie budżetu za rok 2017 (III + VI): 0,00 zł 1 712 478,03 zł  
VIII. Informację uzupełniające:      
1) Dotacje celowe otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 320 329,42 zł 1 312 016,88 zł 99,37%
2) Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego 543 189,75 zł 543 189,75 zł 100,00%
3) Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1 247 341,02 zł 1 202 731,42 zł 96,42%
4) Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 11 870 501,10 zł
w tym zobowiązania wymagalne (art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych)   501,10 zł

§ 2.1. Przyjmuje się:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017;
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za rok 2017;
3) informację o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.;
4) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku budżetowym w kwocie przewyższającej 500,00 zł;
5) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
2. Sprawozdania, informacja i wykazy wymienione w:
1) ust. 1 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2018 r. Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wąbrzeskiego;
2) ust. 1 pkt 1 i 3 – podlegają przekazaniu do dnia 31 marca 2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. W roku 2017 Powiat Wąbrzeski nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym:
1)    organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
2)    regionalnej izbie obrachunkowej – sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do podania do wiadomości publicznej:
1)    dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki;
2)    kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
3)    kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;
4)    kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego;
5)    wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą;
6)     wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia;
7)    wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.03.2018
  • Data wejścia w życie 21.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 156/225/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2017
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian