Uchwała Nr 158/227/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025″

UCHWAŁA Nr 158/227/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2018-2021  z perspektywą  do roku 2025″

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1888 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 9 i 88) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2018-2021  z perspektywą  do roku 2025″, przedłożony przez Firmę Green Key Joanna Masiota –Tomaszewska działającą w imieniu Gminy Płużnica w dniu 09 marca 2018 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1888 i 1999 oraz z 2018 poz. 9 i 88) organ wykonawczy gminy  sporządza i przedstawia do zaopiniowania właściwemu organowi wykonawczemu powiatu (zarząd powiatu) projekt programu ochrony środowiska. W związku z tym Firma Green Key Joanna Masiota –Tomaszewska działająca w imieniu Gminy Płużnica pismem z dnia 08.03.2018 r. zwróciła się do Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie o zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2018-2021  z perspektywą  do roku 2025”.
Analiza przedmiotowego projektu przeprowadzona przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego wykazała, że jest on zgodny z polityką ochrony środowiska, a także z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2018
  • Data wejścia w życie 28.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 158/227/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płużnica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1888 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 9 i 88)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian