Uchwała Nr 158/228/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 158/228/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych § 51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą uzyskać osoby zgodnie z § 50:
1) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON oraz osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności;
2) następnie dofinansowanie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które są uczestnikami projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej;
3) w dalszej kolejności dofinansowanie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie uchwał rady.
W związku z rozpatrywaniem wniosków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych powstała konieczność zmiany procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zmiana spowoduje rozszerzenie kręgu adresatów dofinansowania i pozwoli na udzielenie pomocy również osobom niepełnosprawnym korzystającym z dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2017.
Wobec powyższego powstała konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.03.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.03.2018
  • Data wejścia w życie 28.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 158/228/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę nr 154/223/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia procedur i zasad przyznawania dofinansowania oraz zatwierdzenia katalogu rzeczowego sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub czynności, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji przez Powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian