Uchwała Nr 159/230/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźno z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

UCHWAŁA Nr 159/230/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), § 3 pkt 3 uchwały Nr XXX/147/2017 Radu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129, 402, 873, 1171 i 1925) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 12.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.04.2018
  • Data wejścia w życie 12.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 159/230/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), § 3 pkt 3 uchwały Nr XXX/147/2017 Radu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2028 oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129, 402, 873, 1171 i 1925)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian