Uchwała Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 160/231/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171) i Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 27 800,00 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 41 740 023,97 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 059 891,25 zł;
2)    dochody majątkowe: 5 680 132,72 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 27 800,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 42 952 502,00 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 35 335 092,82 zł;
2)    wydatki majątkowe: 7 617 409,18 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 745 919,05 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 139,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 670 779,55 zł.”;
13) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław  Siciński

UZASADNIENIE

1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. znak WFB.I.3120.1.15.2018 zmniejsza się planowane dochody i wydatki w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)  z kwoty 28 500,00 zł do kwoty 28 300,00 zł, tj. o 200,00 zł.
2.
W dziale 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wprowadza się dochody z tytułu dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2710) w wysokości 28 000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: 19 000,00 zł (z tego: Gmina Dębowa Łąka: 2 000,00 zł, Gmina Książki: 3 000,00 zł, Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł i  Gmina Miasto Wąbrzeźno: 7 000,00 zł;
2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”: 9 000,00 zł (z tego: Gmina Ryńsk: 7 000,00 zł, Gmina Miasto Wąbrzeźno: 2 000,00 zł).
Stosowne zwiększenie planów wydatków o 28 000,00 zł nastąpiło w dziale 853 rozdział 85321 § 2580.
3.
W planie wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i mieszkaniowa) rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) ze środków przeznaczonych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego wyodrębnia się kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące.
4.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
5.
INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 41 712 223,97 27 800,00 41 740 023,97
Wydatki (W) 42 924 702,00 27 800,00 42 952 502,00
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) -1 212 478,03 0,00 -1 212 478,03
Przychody (P) 1 712 478,03 0,00 1 712 478,03
Rozchody (R) 500 000,00 0,00 500 000,00
Przychody – rozchody 1 212 478,03 0,00 1 212 478,03
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 032 091,25 27 800,00 36 059 891,25
Wydatki bieżące (Wb) 35 307 292,82 27 800,00 35 335 092,82
Wynik (Db-Wb) 724 798,43 0,00 724 798,43
Wolne środki (Ws) 1 712 478,03 0,00 1 712 478,03
Wynik (Db+Ws-Wb) 2 437 276,46 0,00 2 437 276,46
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 032 091,25 27 800,00 36 059 891,25
Sprzedaż majątku (Sm) 140 000,00 0,00 140 000,00
Wydatki bieżące (Wb) 35 307 292,82 27 800,00 35 335 092,82
Dochody ogółem (Do) 41 712 223,97 27 800,00 41 740 023,97
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 2,07% 0,00% 2,07%

6.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych nowy 4
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 6
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nowy 7
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu nowy 8
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Uchwała Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.04.2018
  • Data wejścia w życie 18.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 160/231/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian