Uchwała Nr 161/234/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego

UCHWAŁA NR 161/234/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 650) oraz uchwały Nr XXII/117/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Nabyć nieodpłatnie na własność Powiatu Wąbrzeskiego nieruchomości stanowiące część drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie, na których został wybudowany chodnik w ramach realizacji inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:
1) działka nr 14/1 o powierzchni 0,0016 ha i działka nr 361/8 o powierzchni 0,0003 ha, położoną w obrębie Czystochleb, gmina Ryńsk, dla której prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie księga wieczysta nr TO1W/00024611/2;
2) działka nr 69/5 o powierzchni 0,0032 ha, położoną w obrębie Czystochleb, gmina Ryńsk, dla której prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie księga wieczysta nr TO1W/00025169/5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.04.2018
  • Data wejścia w życie 26.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 161/234/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 650) oraz uchwały Nr XXII/117/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian