Uchwała Nr 161/236/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

UCHWAŁA Nr 161/236/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 650) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie powiatu, położoną w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Niedziałkowskiego, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  KW nr TO1W/00037384/5 obejmująca działkę nr 870/1 o powierzchni 0,0872 ha.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Miasta Wąbrzeźno, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

Załącznik do Uchwały Nr 161/236/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.04.2018
  • Data wejścia w życie 26.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 161/236/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 650)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian