Uchwała Nr 164/240/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasto Wąbrzeźno urządzenia – oświetlenie uliczne na ulicy Wolności w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr 164/240/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasto Wąbrzeźno urządzenia – oświetlenie uliczne na ulicy Wolności w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Przekazuje się nieodpłatnie urządzenie – oświetlenie uliczne (14 słupów wraz z infrastrukturą) przy ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Generała Hallera do Ronda Toruńskiego wybudowane w 2014 roku o wartości 86 048,67 zł. (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych 67/100) Gminie Miasto Wąbrzeźno.
2. Z dniem przekazania przechodzą na Gminę Miasto Wąbrzeźno wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem i modernizacją przekazanych urządzeń.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.05.2018
  • Data wejścia w życie 22.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 164/240/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasto Wąbrzeźno urządzenia - oświetlenie uliczne na ulicy Wolności w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian