Uchwała Nr 164/241/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr 164/241/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Na podstawie art.46 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 22 maja 2018 r. odwołuje się Pana Krzysztofa Sumerackiego ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

W związku z wykreśleniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie z Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 7 maja 2018 r. sygn. akt. TO. VII NS-REJ.KRES/004393/18/704 ustał byt prawny w/w podmiotu.
Powyższe czyni podjęcie niniejszej uchwały koniecznym.

Wicestarosta
Bożena Szpryniecka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 22.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.05.2018
  • Data wejścia w życie 22.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 164/241/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.46 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 650)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian