Uchwała Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 169/246/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996) i Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 863,11 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 844 786,83 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 36 253 372,72 zł;
2) dochody majątkowe: 15 591 414,11 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 863,11 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 247 818,83 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 35 945 017,81 zł;
2) wydatki majątkowe: 15 302 801,02 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki

UZASADNIENIE

1.Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.31.2018 wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w wysokości 3 863,11 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
Przyznana kwota stanowi 77% faktycznego zapotrzebowania (5 017,02 zł).
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania oraz obejmują korekty błędów pisarskich (dział 600 rozdział 60014 §§ 6050 i 6057; dział 900 rozdziały 90005 i 90095).
3. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:  
Treść Plan  
Przed zmianą Zmiana Po zmianie  
Dochody (D) 51 840 923,72 3 863,11 51 844 786,83  
Wydatki (W) 51 243 955,72 3 863,11 51 247 818,83  
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) 596 968,00 0,00 596 968,00  
Przychody (P) 0,00 0,00 0,00  
Rozchody (R) 596 968,00 0,00 596 968,00  
Przychody – rozchody -596 968,00 0,00 -596 968,00  
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00  
 
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 249 509,61 3 863,11 36 253 372,72
Wydatki bieżące (Wb) 35 941 154,70 3 863,11 35 945 017,81
Wynik (Db-Wb) 308 354,91 0,00 308 354,91
Wolne środki (Ws) 0,00 0,00 0,00
Wynik (Db+Ws-Wb) 308 354,91 0,00 308 354,91
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 249 509,61 3 863,11 36 253 372,72
Sprzedaż majątku (Sm) 5 296 337,77 0,00 5 296 337,77
Wydatki bieżące (Wb) 35 941 154,70 3 863,11 35 945 017,81
Dochody ogółem (Do) 51 838 463,69 3 863,11 51 842 326,80
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 10,81% 0,00% 10,81%

4.
ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 4
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.06.2018
  • Data wejścia w życie 30.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.07.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3740
  • Nr aktu prawnego 169/246/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian