Uchwała Nr 174/249/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

UCHWAŁA Nr 174/249/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję opiniująca złożone wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w składzie:
1) Józef Krawczyk – Przewodniczący Komisji;
2) Krzysztof Jurdziak – Członek Komisji;
3) Krzysztof Buchmiet – Członek Komisji;
4) Teresa Kowalska – Członek Komisji.
§ 2. Komisja ma charakter doradczy i konsultacyjny.
§ 3. Oceny złożonych wniosków Komisja dokonuje w oparciu o kryteria określone w § 7 ust. 3 uchwały Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r.
§ 4. Komisja przedstawia opinie dotyczące złożonych wniosków w terminie do 10 września 2018 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

 

Uchwałą Nr XXXIV/173/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu w Wąbrzeźnie określiła zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Jednym z elementów procedury przyznania dotacji jest ocena złożonych wniosków przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu. Stąd podjęcie uchwały jest zasadne.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.08.2018
  • Data wejścia w życie 14.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 174/249/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wąbrzeskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/173/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3637)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian