Uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 174/250/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740) i Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 28 370,91 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 984 904,67 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 36 368 031,86 zł;
2) dochody majątkowe: 15 616 87,81 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 28 370,91 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 387 936,67 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 36 031 583,72 zł;
2) wydatki majątkowe: 15 356 352,95 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
1)    z dnia 27 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.40.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
a)    w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75045 (kwalifikacja wojskowa) zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 21 000,00 zł do kwoty 13 837,00 zł, tj. o -7 163,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku,
b)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 78 750,00 zł do kwoty 79 570,00 zł, tj. o 820,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy budżetowej na 2018 r. (rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok);
2)    z dnia 31 lipca 2018 r. znak WFB.I.3120.3.41.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych wprowadza się następujące zmiany:
a)    w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 3 863,11 zł do kwoty 5 017,02 zł, tj. o 1 153,91 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok),
Łączna kwota przyznanych środków stanowi 100% zgłoszonego zapotrzebowania.
b)    w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 79 570,00 zł do kwoty 101 970,00 zł, tj. o  22 400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy budżetowej na 2018 r. (rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2018 rok);
c)    w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 460,00 zł do kwoty 10 120,00 zł, tj. o 9 660,00 zł  z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu  „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).
2.
Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 2 lipca 2018 r. umową dotacji Nr DK18130/EE-OK wprowadza się w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) dochody (§ 2440) i wydatki (§  4210) w kwocie     1 500,00 zł  z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w powiatowym konkursie „Piękna zagroda”.
3.
W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przenosi się kwotę 4 850,00 zł (koszt wyceny nieruchomości) z wydatków bieżących do wydatków majątkowych – zwiększenie wydatków na realizację zadania „Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod urządzenia drogowe i chodnik przy drodze 1722C na odcinku Wąbrzeźno – Czystochleb”.
4.
Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak ST5.4751.4.208.8p podjętą na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2857.2018.MS została przyznana dla Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2018 kwota 15 659,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki zostały przyznane na zakup pomocy diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie – zakup narzędzia diagnostycznego w zakresie autyzmu (ADOS-2) oraz narzędzia oceniającego inteligencję i zdolności poznawcze (Skala Inteligencji Stanford – Binet 5). Z uwagi na art. 257 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu nie posiada kompetencji do wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Mając na uwadze długi termin realizacji zakupu ww. narzędzi (konieczność sprowadzenia testów z zagranicy) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) przenosi się kwotę 15 659,00 zł  z rozdziału 85303 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) do rozdziału 85306 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).
5.
Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
6.
INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 51 956 533,76 28 370,91 51 984 904,67
Wydatki (W) 51 359 565,76 28 370,91 51 387 936,67
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) 596 968,00 0,00 596 968,00
Przychody (P) 0,00 0,00 0,00
Rozchody (R) 596 968,00 0,00 596 968,00
Przychody – rozchody -596 968,00 0,00 -596 968,00
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 339 660,95 28 370,91 36 368 031,86
Wydatki bieżące (Wb) 36 008 062,81 23 520,91 36 031 583,72
Wynik (Db-Wb) 331 598,14 4 850,00 336 448,14
Wolne środki (Ws) 0,00 0,00 0,00
Wynik (Db+Ws-Wb) 331 598,14 4 850,00 336 448,14
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 339 660,95 28 370,91 36 368 031,86
Sprzedaż majątku (Sm) 5 296 337,77 0,00 5 296 337,77
Wydatki bieżące (Wb) 36 008 062,81 23 520,91 36 031 583,72
Dochody ogółem (Do) 51 954 073,73 0,00 51 954 073,73
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 10,83% 0,01% 10,84%

7.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych nowy 4
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 6
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

 Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 14.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.08.2018
  • Data wejścia w życie 14.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 174/250/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian