Uchwała Nr 175/251/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

UCHWAŁA Nr 175/251/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 – 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
§ 2. Informacja wymieniona w § 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 175/251/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z przyjętą informacją – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
  • Data wejścia w życie 30.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 175/251/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2018 - 2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian