Uchwała Nr 175/252/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA Nr 175/252/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze uchwala się, co następuje:
§ 1. Podaje się informację z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 30/06/2018 Wykonanie na dzień 30/06/2018 % wykonania Udział w wykonaniu
I. Dochody ogółem: 51 844 786,83 24 339 866,85 46,95% 100,00%
Ia. Podział wg ustawy o finansach publicznych
1. Dochody bieżące 36 253 372,72 18 890 537,89 52,11% 77,61%
1) Dochody własne powiatu: 11 730 951,61 5 209 057,78 44,40%
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 5 206 338,00 2 510 778,00 48,23%
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 300 000,00 118 914,50 39,64%
c) dochody z majątku 236 922,00 216 294,96 91,29%
d) wpływy z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego 1 120 000,00 603 205,69 53,86%
e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1 679 350,00 920 376,04 54,81%
f) dotacje celowe z budżetów j.s.t. 63 600,00 45 704,00 71,86%
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71 000,00 75 054,93 105,71%
h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 982 051,45 128 142,99 6,47%
i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 235 261,70 128 867,66 54,78%
j) środki z Funduszu Pracy 208 200,00 104 100,00 50,00%
k) dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 0,00 -/-
l) udział w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska 145 000,00 145 456,80 100,32%
ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych 351 000,00 114 895,09 32,73%
m) pozostałe dochody 132 228,46 97 267,12 73,56%
2) Subwencja ogólna: 16 021 822,00 9 125 706,00 56,96%
a) część oświatowa 9 661 545,00 5 945 568,00 61,54%
b) część wyrównawcza 5 328 768,00 2 664 384,00 50,00%
c) część równoważąca 1 031 509,00 515 754,00 50,00%
3) Dotacje z budżetu państwa: 8 500 599,11 4 555 774,11 53,59%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 6 690 899,11 3 738 697,11 55,88%
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16 200,00 16 200,00 100,00%
c) dotacje celowe na zadania własne 1 793 500,00 800 877,00 44,65%
2. Dochody majątkowe 15 591 414,11 5 449 328,96 34,95% 22,39%
1) Dochody własne: 12 581 726,11 5 449 328,96 43,31%
a) sprzedaż majątku 5 296 337,77 5 296 337,77 100,00%
b) dotacje celowe z budżetów jst 3 007 405,62 127 533,17 4,24%
c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 277 982,72 25 458,02 0,60%
2) Dotacje z budżetu państwa: 3 009 688,00 0,00 0,00%
a) dotacje celowe na zadania zlecone 0,00 0,00 -/-
b) dotacje celowe na zadania własne 3 009 688,00 0,00 0,00%
Ib. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
1. Dochody własne (1.1+2.1) 24 312 677,72 10 658 386,74 43,84% 43,79%
2. Subwencje (1.2): 16 021 822,00 9 125 706,00 56,96% 37,49%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.3+2.2): 11 510 287,11 4 555 774,11 39,58% 18,72%
II. Wydatki ogółem: 51 247 818,83 18 861 577,32 36,80% 100,00%
II.1. Wydatki bieżące: 35 945 017,81 16 842 974,09 46,86% 89,30%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 21 548 650,78 10 820 082,18 50,21%
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 8 032 657,85 3 932 611,18 48,96%
c) dotacje na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 1 754 279,55 813 409,89 46,37%
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych (z wyłączeniem wydatków poniesionych w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 2 032 286,94 801 106,40 39,42%
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich: 2 049 110,69 224 370,60 10,95%
– w tym wynagrodzenia z pochodnymi 273 192,74 73 989,25 27,08%
– w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 1 620 043,45 138 057,88 8,52%
– w tym dotacje na zadania bieżące 1 639,50 1 639,50 100,00%
– w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 235,00 10 683,97 6,93%
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 68 270,22 68 270,22 100,00%
g) obsługa długu 459 761,78 183 123,62 39,83%
II.2. Wydatki majątkowe: 15 302 801,02 2 018 603,23 13,19% 10,70%
a) wydatki inwestycyjne 14 287 801,02 1 018 603,23 7,13%
– w tym finansowane z udziałem środków z UE 5 380 698,15 811 865,00 15,09%
b) dotacje celowe na pomoc finansową dla j.s.t. 0,00 0,00 -/-
c) zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 -/-
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 015 000,00 1 000 000,00 98,52%
III. Wynik finansowy: deficyt (-)/nadwyżka (+) (I-II) 596 968,00 5 478 289,53
IV. Przychody ogółem: 0,00 1 712 478,03 -/-
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 0,00 1 712 478,03 -/-
b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 -/-
V. Rozchody ogółem: 596 968,00 274 242,00 45,94%
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 596 968,00 274 242,00 45,94%
VI. Wolne środki (IV-V) -596 968,00 1 438 236,03
VII. Razem wykonanie budżetu: deficyt/nadwyżka+ wolne środki (III+VI) 0,00 6 916 525,56
VIII. Wysokość długu Powiatu Wąbrzeskiego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (stan na 30.06.2018 r.) 13 644 263,00
w tym:
zobowiązania wymagalne: 0,00

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku oraz informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze 2018 roku podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawieniu Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław  Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 31 sierpnia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej:
1)    informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)    informacji z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 175/252/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z przyjętymi informacjami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
  • Data wejścia w życie 30.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 175/252/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wąbrzeskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie za pierwsze półrocze
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian