Uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 175/253/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835) i Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 50 948,00 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 933 956,67 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 36 317 083,86 zł;
2)    dochody majątkowe: 15 616 872,81 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50 948,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 336 988,67 zł, z tego:
1)     wydatki bieżące: 35 980 635,72 zł;
2)     wydatki majątkowe: 15 356 352,95 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 10 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuję się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 785 676,05 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 75 149,50 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 710 526,55 zł.”;
12) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław  Siciński

UZASADNIENIE

1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
1)    z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.42.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) zmniejsza się planowane dochody i wydatki z kwoty 1 224 900,00 zł do kwoty 1 198 640,00 zł, tj. o -26 260,00 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy;
2)    z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak WFB.I.3120.3.3.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:
a)    w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) wprowadza się planowane dochody i wydatki w wysokości 44 289,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020:
– „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych: 10 000,00 zł,
– „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” –zakup umundurowania specjalnego: 34 289,00 zł,
b)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zmniejsza się planowane dochody i wydatki pokrywane z dotacji celowej z kwoty 1 793 500,00 zł do kwoty 1 634 433,00 zł, tj. o -159 067,00 zł  w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa,
c)    w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 1 198 640,00 zł do kwoty 1 254 647,00 zł, tj. o 56 007,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników (25 895,00 zł) oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników  realizujących  zadania  w  środowiskowych  domach  samopomocy  dla  osób  z  zaburzeniami psychicznymi.
2. Stosownie do decyzji nr 3/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) rozdział 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) wprowadza się dochody  i wydatki w wysokości 34 083,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 r.
3. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.
4. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 51 984 904,67 -50 948,00 51 933 956,67
Wydatki (W) 51 387 936,67 -50 948,00 51 336 988,67
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) 596 968,00 0,00 596 968,00
Przychody (P) 0,00 0,00 0,00
Rozchody (R) 596 968,00 0,00 596 968,00
Przychody – rozchody -596 968,00 0,00 -596 968,00
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 368 031,86 -50 948,00 36 317 083,86
Wydatki bieżące (Wb) 36 031 583,72 -50 948,00 35 980 635,72
Wynik (Db-Wb) 336 448,14 0,00 336 448,14
Wolne środki (Ws) 0,00 0,00 0,00
Wynik (Db+Ws-Wb) 336 448,14 0,00 336 448,14
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 368 031,86 -50 948,00 36 317 083,86
Sprzedaż majątku (Sm) 5 296 337,77 0,00 5 296 337,77
Wydatki bieżące (Wb) 36 031 583,72 -50 948,00 35 980 635,72
Dochody ogółem (Do) 51 954 073,73 -50 948,00 51 903 125,73
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 10,84% 0,01% 10,85%

5.
ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 4
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi nowy 6
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu nowy 7
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nowy 8
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

 

 Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
  • Data wejścia w życie 30.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 175/253/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, i 1366) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian