Uchwała Nr 175/256/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego

UCHWAŁA Nr 175/256/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, i 1496) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 161/235/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego w § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) działka nr 21/1 o powierzchni 0,0321 ha, położona w obrębie Czystochleb, gmina Ryńsk, dla której prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie księga wieczysta nr TO1W/00000243/7,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Karol Sarnecki
Wiesław Siciński

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.08.2018
  • Data wejścia w życie 30.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 175/256/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na własność Powiatu Wąbrzeskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, i 1496)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian