Uchwała Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA Nr 181/265/2018
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129) zmienionej uchwałami Nr 147/216/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 402), Nr XXX/156/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 873),Nr 153/222/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1171), Nr XXXII/160/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1925), Nr 160/231/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2322), Nr 163/238/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 17 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2828), Nr XXXIII/166/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2996), Nr XXXIV/175/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3638), Nr 169/246/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3740), Nr XXXV/180/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3835), Nr 174/250/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 14 sierpnia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174), Nr 175/253/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4338), Nr178/259/2018 Zarządu powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4974) i Nr XXXVI/189/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5214) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 113 516,85 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 51 985 016,82 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 36 671 352,11 zł;
2)    dochody majątkowe: 15 313 664,71 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 113 516,85 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 51 388 048,32 zł, z tego:
1)     wydatki bieżące: 36 609 598,77 zł;
2)     wydatki majątkowe: 14 778 449,55 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” zastępuję się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu
Krzysztof Maćkiewicz
Bożena Szpryniecka
Wiesław  Siciński

UZASADNIENIE

1. Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
1)    z dnia 10 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.56.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych:
a)    w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 44 289,00 zł do kwoty 53 233,00 zł, tj. o 4 944,00 zł, z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki i łączności” – rezerwa celowa cz.83, poz.92 ustawy budżetowej na 2018 r.
b)    w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 3 378 179,00 zł do kwoty 3 427,046,00 zł, tj. o  48 867,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP, w tym:
– uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) – 44 622,00 zł,
– nagrody uznaniowe funkcjonariuszy (§ 4060) – 1 220,00 zł,
– pozostałe należności dla funkcjonariuszy (§ 4180) – 2 025,00 zł,
– świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080) – 1 000,00 zł;
2)    z dnia 22 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.61.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych
a)    zleconych w dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zwiększa się planowane dochody i wydatki z kwoty 1 103 000,00 zł do kwoty 1 109 909,00 zł, tj. o 6 909,00 zł na podstawie analizy Miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2018 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
b)    własnych w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się  planowane dochody i wydatki o 35 945,00 zł z  przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2018 r.
3)    z dnia 22 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.61.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 260 000,00 zł do kwoty 260 785,00,00 zł, tj. o 785,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego;
4)    z dnia 23 października 2018 r. znak WFB.I.3120.3.63.2018 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 75295 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się dochody i wydatki o 16 066,85 zł, z przeznaczeniem na:
a)    finansowanie kosztów obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o których mowa w art.6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 566,35 zł,
b)    finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r. – 15 500,00 zł.
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korekta planu w stosunku do przewidywanego wykonania.
3. INFORMACJE DODATKOWE

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 51 871 499,97 113 516,85 51 985 016,82
Wydatki (W) 51 274 531,97 113 516,35 51 388 048,32
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) 596 968,00 0,00 596 968,50
Przychody (P) 0,00 0,00 0,00
Rozchody (R) 596 968,00 0,00 596 968,00
Przychody – rozchody -596 968,00 0,00 -596 968,00
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,50
Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 557 835,26 113 516,35 36 671 351,61
Wydatki bieżące (Wb) 36 496 082,42 113 516,35 36 609 598,77
Wynik (Db-Wb) 61 752,84 0,00 61 752,84
Wolne środki (Ws) 0,00 0,00 0,00
Wynik (Db+Ws-Wb) 61 752,84 0,00 61 752,84
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 36 557 835,26 113 516,35 36 671 351,61
Sprzedaż majątku (Sm) 5 366 027,77 0,00 5 366 027,77
Wydatki bieżące (Wb) 36 496 082,42 113 516,35 36 609 598,77
Dochody ogółem (Do) 51 840 669,03 113 516,35 51 954 185,38
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 10,47% -0,02% 10,45%

4.

ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 4
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

 Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 181/265/2018 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 26.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.10.2018
  • Data wejścia w życie 26.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.11.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5583
  • Nr aktu prawnego 181/265/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr XXX/148/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 129)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian