UCHWAŁA NR 24/35/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno

UCHWAŁA NR 24/35/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz., 534, 730 i 761), §1 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) oraz §1, 3 i 5 ust. 1 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2011 Nr 254 poz. 1526) uchwala się co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

§2. Treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. kończy się pięcioletnia kadencja Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie. Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Zgodnie z §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017 poz. 1587), konkurs ogłasza organ prowadzący. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zadania i kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje zarząd powiatu w związku z powyższymi wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik do uchwały Nr 24/35/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.05.2019
  • Data wejścia w życie 31.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 24/35/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz., 534, 730 i 761), §1 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) oraz §1, 3 i 5 ust. 1 i §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2011 Nr 254 poz. 1526)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian