UCHWAŁA Nr 24/37/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zbycia majątku stanowiącego własność Powiatu Wąbrzeskiego

UCHWAŁA Nr 24/37/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zbycia majątku stanowiącego własność Powiatu Wąbrzeskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wyraża się zgodę na zbycie zbędnego majątku – samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, nr VIN WVWZZZ3CZ8P018656.
2. Zbycie odbędzie się w trybie przetargu ograniczonego.
3. Podstawę ceny wywoławczej samochodu stanowi wycena rzeczoznawcy i wynosi ona 16 500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).
§ 2.1. Projekt ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.
2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w ust. 1, zostanie podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka

UZASADNIENIE

Mając na uwadze wysoki stopień wyeksploatowania samochodu służbowego marki Volkswagen Passat stanowiącego własność Powiatu Wąbrzeskiego, podjęto decyzję o zakupie nowego pojazdu. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakupiony został samochód osobowy marki Skoda Octavia.
W związku z powyższym, kierując się zasadą celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych, celowym jest zbycie zbędnego pojazdu.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) do zadań zarządu powiatu należy m.in. gospodarowanie mieniem powiatu, uzasadnione jest podjęcie przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie uchwały w przedmiotowej sprawie.
Podjęcie przez Zarząd Powiatu powyższej uchwały nie rodzi dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Powiatu Wąbrzeskiego.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik do uchwały Nr 24/37/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.05.2019
  • Data wejścia w życie 31.05.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego 24/37/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zbycia majątku stanowiącego własność Powiatu Wąbrzeskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian