UCHWAŁA NR 25/38/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

UCHWAŁA NR 25/38/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

auchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 76/112/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeżnie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Nr 146/214/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 8/17/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. i Nr 20/32/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Starosta kieruje pracą Starostwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Wydziałów, Zastępców Kierowników Wydziałów lub Głównego Księgowego Starostwa.”;
2) w §21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Sekretarz Powiatu kieruje Wydziałem Organizacyjnym przy pomocy Zastępcy Kierownika Wydziału Organizacyjnego.”;
3) w §22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Skarbnik Powiatu kieruje Wydziałem Finansowym przy pomocy Zastępcy Kierownika Wydziału Finansowego, który jest jednocześnie Głównym Księgowym Starostwa.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.06.2019
  • Data wejścia w życie 11.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 25/38/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian