UCHWAŁA Nr 26/40/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

UCHWAŁA Nr 26/40/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 264) zmienionej uchwałami Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1012), Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2129), Nr 20/30/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2691) i Nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3361) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 32 400,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46 624 103,82 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 38 727 920,13 zł;
2) dochody majątkowe: 7 896 183,69 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 32 400,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 50 256 057,86 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 38 232 819,21 zł;
2) wydatki majątkowe: 12 023 238,65 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 12 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 13 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. znak WFB.I.3120.3.33.2019 oraz z dnia 12 czerwca 2019 r. znak WFB.I.3120.3.40.2019 w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych:
1) w dziale 752 (Obrona narodowa) rozdział 75295 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 30 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (rezerwa celowa cz.83, poz.88 ustawy budżetowej na 2019 r.);
2) w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się dochody i wydatki o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnospraw3ności oraz realizacje karty parkingowej.
2.
Stosownie do zawartej z Gminą Płużnica umowy w dziale 900 (Gospodarko komunalna i ochrona środowiska) rozdział 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody i wydatki o 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej w Wąbrzeźnie.
3.
Zmiana w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92116 (Biblioteki) dotycząca dofinansowania działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie związana jest z realizacją uchwały Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasto Wąbrzeźno porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Wąbrzeskiego.
4.
Pozostałe zmiany w planie wydatków obejmują zmiany związane z korektą planu w stosunku do przewidywanego wykonania.
5. Informacje dodatkowe:

Równowaga budżetowa:
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody (D) 46 591 703,82 32 400,00 46 624 103,82
Wydatki (W) 50 223 657,86 32 400,00 50 256 057,86
Wynik budżetu: deficyt (-)/nadwyżka (+) (D-W) -3 631 954,04 0,00 -3 631 954,04
Przychody (P) 4 377 406,04 0,00 4 377 406,04
Rozchody (R) 745 452,00 0,00 745 452,00
Przychody – rozchody 3 631 954,04 0,00 3 631 954,04
Razem: D – W + P – R 0,00 0,00 0,00
 

 

 

 

Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Db+Ws≥Wb
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 38 695 520,13 32 400,00 38 727 920,13
Wydatki bieżące (Wb) 38 200 419,21 32 400,00 38 232 819,21
Wynik (Db-Wb) 495 100,92 0,00 495 100,92
Wolne środki (Ws) 4 377 406,17 0,00 4 377 406,17
Wynik (Db+Ws-Wb) 4 872 507,09 0,00 4 872 507,09
Wskaźnik roczny z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: (Db+Sm-Wb):Do
Treść Plan
Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Dochody bieżące(Db) 38 695 520,13 32 400,00 38 727 920,13
Sprzedaż majątku (Sm) 140 000,00 0,00 140 000,00
Wydatki bieżące (Wb) 38 200 419,21 32 400,00 38 232 819,21
Dochody ogółem (Do) 46 591 703,82 0,00 46 591 703,82
Wskaźnik roczny z art. 243 (Db+Sm-Wb):Do 1,36% 0,00% 1,36%
 1. Załączniki
Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. Zakres zmian Nr załącznika w niniejszej uchwale
1 Dochody wprowadzenie zmian 1
2 Wydatki wprowadzenie zmian 2
3 Wydatki (art. 236) nowy 3
4 Przychody i rozchody budżetu
5 Wykaz wydatków majątkowych
6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 4
7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadzenie zmian 5
8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
9 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej
10 Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi
11 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nowy 6
12 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu nowy 7
13 Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nowy 8
14 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

 

 Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

Uchwała Nr 26/40/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.06.2019
  • Data wejścia w życie 18.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego 26/40/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1012)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian