UCHWAŁA Nr 26/41/2019 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

UCHWAŁA Nr 26/41/2019
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2ea, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w wykonaniu Uchwały Nr 23/34/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję konkursową w otwartym konkursie ofert na w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Józef Krawczyk – przedstawiciel organu wykonawczego;
2) Sekretarz Komisji – Anna Wetzel – przedstawiciel organu wykonawczego;
3) Członek Komisji – Maria Danes – przedstawiciel Stowarzyszenia Amazonek z/s w Wąbrzeźnie;
4) Członek Komisji – Zofia Brzezińska – przedstawiciel Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Wąbrzeźnie.
§ 2. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo – doradczym dla Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w zakresie wydawania opinii na temat ofert złożonych przez podmioty uprawnione.
§ 3. Zasady działania Komisji konkursowej określa załącznik do Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
Krzysztof Maćkiewicz
Karol Sarnecki
Bożena Szpryniecka
Wiesław Siciński

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej ogłaszające otwarty konkurs ofert powołują komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem przedstawicieli biorących udział w konkursie.
Szczegółowe zasady działania Komisji konkursowej określa Załącznik nr 2 do Programu współpracy przyjęty Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Starosta Wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.06.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.06.2019
  • Data wejścia w życie 18.06.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym -
  • Nr aktu prawnego 26/41/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania składu Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2ea, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w wykonaniu Uchwały Nr 23/34/2019 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian