UCHWAŁA Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA Nr XIV/72/2016
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami:
– Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439),
– Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740) oraz
– Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923)
wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 474 845,04 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34 984 456,19 zł,
z tego:
1)    dochody bieżące: 33 106 832,23 zł;
2)    dochody majątkowe: 1 877 623,96 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 529 180,22 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków  budżetu w wysokości 35 954 670,66 zł,
z tego:
1)    wydatki bieżące: 32 678 003,17 zł;
2)    wydatki majątkowe: 3 276 667,49 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 970 214,47 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą wolne środki z roku 2015.”;

9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się:
1)    przychody budżetu w kwocie 1 240 214,47 zł;
2)    rozchody budżetu w kwocie 270 000,00 zł.”;
10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
13) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
14) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytroailnego” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
15) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 350 633,67 zł,
z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 495 597,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 855 036,67 zł.”;
16) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.03.2016
  • Data wejścia w życie 31.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.04.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1282
  • Nr aktu prawnego XIV/72/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian