UCHWAŁA Nr XIX/90/2016 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017r.

UCHWAŁA Nr XIX/90/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym(M.P. z 2016r. poz. 778) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 2a tej ustawy.
§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi (opłaty zawierają podatek VAT):
1) rower lub motorower 110 zł;
2) motocykl – 218 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 476 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 594 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t- 841 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 1.239 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.508 zł.
§ 3.1. Ustala się następujące wysokości opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu (opłaty zawierają podatek VAT):
1) rower lub motorower – 19 zł;
2) motocykl – 26 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 39 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 51 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t- 73 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 133 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 196 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.
§ 4. Ustala się następujące wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (opłaty zawierają podatek VAT):
1) 30% opłaty wymienionej w § 2 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu;
2) 70% opłaty wymienionej w § 2 odpowiednio dla rodzaju pojazdu, gdy rozpoczęto załadunek pojazdu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r..

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) należy do zadań własnych powiatu.

Przepis art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym stanowi delegację dla rady powiatu do określenia corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Na podstawie z art. 130a ust. 6b powyższej ustawy maksymalne stawki opłat określone w ustawie ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia Ministra Finansów.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. 2016 poz. 778) stawki te nie uległy podwyższeniu. W większości przypadków zostały na tym samym poziomie co stawki obowiązujące w roku 2016 lub uległy nieznacznemu obniżeniu.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 130a wymienionej ustawy należy przyjąć stawki maksymalne, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Finansów.

Powyższe opłaty będą dotyczyć osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu.

W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 24.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4259
  • Nr aktu prawnego XIX/90/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017r.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym(M.P. z 2016r. poz. 778)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian