UCHWAŁA NR XIX/92/2016 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016

UCHWAŁA NR XIX/92/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016

Na podstawie art. 35a ust. 3 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 65, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 493,1240,1273 i 1359 oraz z 2016 r. poz. 1336) uchwala się, co następuje:
§ 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016 przeznacza się na zadania i w wysokościach określonych w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/70/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35a, ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki, o których mowa w art. 48, ust.1, pkt 1.
Wobec występujących potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz niewykorzystania środków finansowych w ramach zadania sportu, kultury, rekreacji i turystyki, uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz środków na zlecenie zadań zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych z zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka w kwocie: 3.570 zł dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie: 1.730 zł likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w kwocie: 13.408 zł oraz środków na zlecanie zadań w kwocie: 21 zł na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwocie łącznie: 18.729 zł. w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jak i likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, istnieje potrzeba przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Załącznik do Uchwały Nr XIX/92/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX Sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 24.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.11.2016
  • Data wejścia w życie 24.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIX/92/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 35a ust. 3 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 65, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 493,1240,1273 i 1359 oraz z 2016 r. poz. 1336)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian