UCHWAŁA Nr XIX/93/2016 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028

UCHWAŁA Nr XIX/93/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 – 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XIII/63/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XIV/71/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XVI/81/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XVII/83/2016 z dnia 6 września 2016 r. oraz Nr XVIII/86/2016 z dnia 19 października 2016 r.:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016, zmianą terminu realizacji przedsięwzięć oraz korektą wartości wykazanych w kolumnach „Prognoza 2017” do „Prognoza 2028” do wielkości wynikających z przyjętego uchwałą Nr 92/133/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 15 listopada 2016 r. projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2017 – 2028.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 24.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.11.2016
  • Data wejścia w życie 24.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIX/93/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian