UCHWAŁA Nr XIX/94/2016 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA Nr XIX/94/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282), Nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898), Nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098), Nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280), Nr XVIII/87/2016 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3597 oraz Nr 90/131/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3786) wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 441 713,94 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 654 160,68 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 34 049 504,48 zł;
2) dochody majątkowe: 1 604 656,20 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 441 713,94 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 624 375,15 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 33 710 475,42 zł;
2) wydatki majątkowe: 2 913 899,73 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. znak WFB.I.3120.3.83.2016 oraz z dnia 10 listopada 2016 r. znak WFB.I.3120.3.86.2016:
1) zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów (§ 2130) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) z kwoty 1 611 735,00 zł do kwoty 1 664 417,00 zł, tj. o 52 682,00 zł;
2) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2110) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 44 600,00 zł, tj. o -5 400,00 zł.
2.
Zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. znak DF.VII.4021.2.7.2016.KS.AK zwiększa się dochody w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85333 (Powiatowe urzędy pracy) z tytułu środków z Funduszu Pracy (§ 2690) z kwoty 259 300,00 zł do kwoty 363 000,00 zł, tj. 103 700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2016 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego urzędu Pracy w Wąbrzeźnie
3.
W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie do realizacji projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 wprowadza się w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) dochody w wysokości 108 363,59 zł (§ 2057).
4.
W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się dochody w wysokości 19 916,35 zł (§ 2701) otrzymane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji stanowiące refundację wydatków pokrytych środkami własnymi powiatu w roku 2015 w związku z realizacją przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie projektu „Logistyk – zawód z przyszłością” w ramach ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.
5.
Na podstawie analizy wykonania planu dochodów na koniec października br. wprowadza się następujące zmiany:
1) dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe): zwiększa się dochody z tytułu:
a) opłat z zajęcia pasa drogowego (§ 0690) z kwoty 75 000,00 zł do kwoty 80 177,00 zł, tj. o 5 177,00 zł,
b) pozostałych dochodów (§ 0970) z kwoty 10 000,00 zł do kwoty 10 574,00 zł, tj. o 574,00 zł;
2) dział 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii): zwiększa się dochody z tytułu opłat geodezyjnych (§ 0690) z kwoty 210 000,00 zł do kwoty 213 220,00 zł, tj. o 3 320,00 zł;
3) dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa powiatowe): zmniejsza się dochody z tytułu najmu pomieszczeń (§ 0750) z kwoty 105 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł, tj. o -10 000,00 zł,
4) dział 756 (Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
a) zmniejsza się dochody z tytułu:
– opłat komunikacyjnych (§ 0420) z kwoty 695 000,00 zł do kwoty 675 000,00 zł, tj. o -20 000,00 zł,
– opłat za koncesje i licencje (§ 0590) z kwoty 6 000,00 zł do kwoty 4 800,00 zł, tj. o -1 200,00 zł,
b) zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) z kwoty 70 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł, tj. o 25 000,00 zł;
5) dział 756 (Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75622 (Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa): zwiększa się planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) z kwoty 160 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł, tj. o 70 000,00 zł;
6) dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe): zmniejsza się planowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 12 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł, tj. o -5 000,00 zł;
7) dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80140 (Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego):
a) zwiększa się planowane dochody z tytułu:
– wpływów z dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 33 167,00 zł, tj. o 8 167,00 zł,
– odpłatnego świadczenia usług edukacyjnych (§ 0830) z kwoty 60 000,00 zł do kwoty 64 797,00 zł, tj. o 4 797,00 zł,
– pozostałych dochodów (§ 0970) z kwoty 696,00 zł do kwoty 966,00 zł, tj. o 270,00 zł;
b) zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży wyrobów (§ 0840) z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 15 042,00 zł, tj. o -9 958,00 zł;
8) dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze): zmniejsza się dochody z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2900) z kwoty 65 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł, tj. o -8 000,00 zł;
9) dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej): zwiększa się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt (§ 0830) z kwoty 1 145 000,00 zł do kwoty 1 205 000,00 zł, tj. o 60 000,00 zł;
10) dział 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85204 (Rodziny zastępcze): zwiększa się dochody z tytułu:
a) odpłatności powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0830) z kwoty 98 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł, tj. o 37 000,00 zł,
b) partycypacji gmin w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (§ 2900) z kwoty 126 000,00 zł do kwoty 129 000,00 zł, tj. o 3 000,00 zł;
11) dział 853 (Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych): zmniejsza się planowane dochody z tytułu środków z PFRON na obsługę zadań finansowanych ze środków Funduszu (§ 0970) z kwoty 39 629,00 zł do kwoty 35 000,00 zł, tj. o -4 629,00 zł;
12) dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) z kwoty 18 600,00 zł do kwoty 21 534,00 zł, tj. o 2 934,00 zł;
13) dział 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej): wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej (§ 0960) w wysokości 1 000,00 zł.
6.
Stosownie do zaleceń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz otrzymanym harmonogramem płatności otrzymywanych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 przenosi się planowane dochody z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (pozostała działalność). Jednocześnie koryguje się planowane dochody wg źródeł finansowania:
1) zwiększa się wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 2057) z kwoty 56 882,00 zł do kwoty 58 991,70 zł, tj. o 2 109,70 zł,
2) zmniejsza się wysokość środków pochodzących z budżetu państwa (§ 2059) z kwoty 10 038,00 zł do kwoty 7 928,30 zł, tj. o -2 109,70 zł.

II. WYDATKI
1.
Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1) zwiększa się wydatki w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) o 52 682,00 zł;
2) zwiększa się wydatki w dziale 853 (Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej) rozdział 8533 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 103 700,00 zł;
3) zmniejsza się wydatki na zadania zlecone w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o -5 400,00 zł.
Dodatkowo:
1) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rozgraniczeń związanych z budową chodnika do Czystochlebia wzdłuż drogi powiatowej 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie. Łączne zwiększenie planu wydatków per sldo w tym rozdziale wyniesie 24 600,00,00 zł.
2) w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł z tytułu zwiększonych dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców DPS za pobyt w Domu. Łączne zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale wyniesie 112 682,00 zł.
2.
W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe): wprowadza się nowe zadanie „Zakup i montaż systemu monitoringu” w Zespole Szkół we Wroniu o wartości szacunkowej 10 000,00 zł;
2) dział 852 (Opieka społeczna) rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze): zwiększa się planowane nakłady na realizację zadania „Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” z kwoty 21 150,00 zł do kwoty 22 850,00 zł, tj. o 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonani inwentaryzacji przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Zwiększone wydatki inwestycyjne zostaną pokryte dochodami własnymi.
3.
Stosownie do zaleceń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przenosi się planowane wydatki na realizacje projektu „Rodzina w Centrum” z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (pozostała działalność).
4.
W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) wprowadza się wydatki w wysokości 108 363,59 zł na realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
5.
Pozostałe zmiany obejmują korekty planu wydatków bieżących:
1) dokonane na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;
2) związane ze zmianami w planie dochodów własnych powiatu;
3) dotyczące zmian w planie finansowym wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
W wyniku tych zmian:
1) zwiększa się planowane wydatki bieżące w:
a) dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 5 751,00 zł;
b) dziale 750 (Administracja publiczna):
– rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 67 772,53 zł,
– rozdział 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 500,00 zł;
c) dziale 801 (Oświata i wychowanie):
– rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 1 389,81 zł,
– rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) o kwotę 69 848,84 zł,
– rozdział 80140 (Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) o kwotę 4 388,00 zł;
d) dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o kwotę 128 742,00 zł,
e) dziale 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 1 000,00 zł.
2) zmniejsza się planowane wydatki w:
a) dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) o kwotę -155 396,83 zł;
b) dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza):
– rozdział 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę -17 835,00 zł,
– rozdział 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę -55 492,00 zł.
6.
Realizacja art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199)
Art. 13 ustawy z dnia 13 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota ta na rok 2016 wynosi 2 960 708,00 zł.
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w budżecie zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 3 000 385,00 zł w rozdziałach:
1) 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych): 374 555,21 zł, w tym:
a) plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie: 5 802,14 zł;
b) plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie: 234 935,25 zł,
c) plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie: 131 085,97 zł,
d) plan finansowy Zespołu Szkół we Wroniu: 2 731,85 zł;
2) 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze): 2 618 717,54 zł, w tym:
a) plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące: 2 566 562,22 zł,
b) plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie: 52 155,32 zł;
3) 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka): 190,25 zł (plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie);
4) 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli): 6 300,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące obejmujący dofinansowanie dokształcania nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
5) 85495 (Pozostała działalność): 622,00 zł (plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące).

III. POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) i planie wydatków (załącznik nr 2, 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 24.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.11.2016
  • Data wejścia w życie 24.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 02.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4311
  • Nr aktu prawnego XIX/94/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian