UCHWAŁA NR XIX/95/2016 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych

UCHWAŁA NR XIX/95/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z uchwałą Nr XXII /117/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2001 r. Nr 19 poz. 288) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie powiatu o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych, położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno, przy ulicy Wolności 31 i 33, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta:
1) KW nr TO1W/00004229/1 obejmująca działkę nr 583;
2) KW nr TO1W/00029985/9 obejmująca działkę nr 584/1;
3) KW nr TO1W/00029986/6 obejmująca działkę nr 584/2;
4) KW nr TO1W/00029987/3 obejmująca działki nr 584/3 i nr 591/3;
5) KW nr TO1W/00029988/0 obejmująca działkę nr 591/4;
6) KW nr TO1W/00029989/7 obejmująca działki nr 591/5 i nr 592/5;
7) KW nr TO1W/00029990/7 obejmująca działkę nr 592/3;
8) KW nr TO1W/00029991/4 obejmująca działki nr 592/4 i nr 593/5;
9) KW nr TO1W/00029993/8 obejmująca działkę nr 593/10.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

Szacunkowa wartość planowanej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie powiatu przekracza 40.000,00zł, stąd też zgodnie z uchwałą NR XXII/117/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zaistniała konieczność podjęcia uchwały umożliwiającej zbycie powyższej nieruchomości.
Dla nieruchomości planowanej do zbycia, położonej w obrębie 0001 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Wolności 31 i 33 o powierzchni ogólnej 1,5229 ha prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta:
KW nr TO1W/00004229/1 obejmująca działkę nr 583 o powierzchni 0,0679 ha,
KW nr TO1W/00029985/9 obejmująca działkę nr 584/1 o powierzchni 0,0047 ha,
KW nr TO1W/00029986/6 obejmująca działkę nr 584/2 o powierzchni 0,0922 ha,
KW nr TO1W/00029987/3 obejmująca działkę nr 584/3 o powierzchni 0,0345 ha oraz działkę nr 591/3 o powierzchni 0,0619 ha,
KW nr TO1W/00029988/0 obejmująca działkę nr 591/4 o powierzchni 0,4559 ha,
KW nr TO1W/00029989/7 obejmująca działkę nr 591/5 o powierzchni 0,0551 ha i działkę nr 592/5 o powierzchni 0,0039 ha,
KW nr TO1W/00029990/7 obejmująca działkę nr 592/3 o powierzchni 0,1806 ha,
KW nr TO1W/00029991/4 obejmująca działkę nr 592/4 o powierzchni 0,2137 ha i działkę nr 593/5 o powierzchni 0,2248 ha,
KW nr TO1W/00029993/8 obejmująca działkę nr 593/10 o powierzchni 0,1277 ha.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX Sesja Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 24.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.11.2016
  • Data wejścia w życie 24.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XIX/95/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych
  • Podstawa prawna wydania w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wąbrzeskiego o wartości szacunkowej przekraczającej 40 tysięcy złotych Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z uchwałą Nr XXII /117/2001 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2001 r. Nr 19 poz. 288)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian