Uchwała Nr XV/75/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/30/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz powołania tej Rady

UCHWAŁA Nr XV/75/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 2 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/30/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz powołania tej Rady

Na podstawie art. 9 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i 1890) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. „b” tiret pierwszy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Mirosław Kamiński – członek, przedstawiciel Wojewody;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 02.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.06.2016
  • Data wejścia w życie 02.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XV/75/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę Nr VI/30/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie oraz powołania tej Rady
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 9 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i 1890) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. „b” tiret pierwszy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian