Uchwała Nr XV/76/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015

UCHWAŁA Nr XV/76/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015, a także sprawozdania Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:
1) sprawozdanie finansowe Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015 składające się z:
a) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015 przyjęte uchwałą Nr 64/92/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1155).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 02.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.06.2016
  • Data wejścia w życie 02.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XV/76/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015, a także sprawozdania Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian