Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015

UCHWAŁA Nr XV/77/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015;
2) informacji o stanie mienia Powiatu Wąbrzeskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.;
3) uchwały Nr 5/S/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wąbrzeskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
4) sprawozdania finansowego za rok 2015 składającego się z:
a) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego,
b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz
d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych;
5) uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie oraz
6) uchwały Nr 7/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wąbrzeskiego za 2015 rok;
udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 02.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.06.2016
  • Data wejścia w życie 02.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XV/77/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2015
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian