Uchwała Nr XVI/78/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe

UCHWAŁA Nr XVI/78/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” do realizacji złożony w konkursie nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Osi priorytetowej. 10 Innowacyjna Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
§ 2. Ustala się udział finansowy Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości 7 046,88 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych 88/100).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/78/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2016
  • Data wejścia w życie 28.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XVI/78/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu do realizacji pn. „Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian