Uchwała Nr XVI/79/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016. r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych

UCHWAŁA Nr XVI/79/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 czerwca 2016. r.
w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a, 5, 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199 oraz z 2016 r. poz. 178) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wysokość diety miesięcznej ustalana jest w odniesieniu do maksymalnej wysokości diety określonej ustawą o samorządzie powiatowym i kształtuje się następująco:
1) Przewodniczący Rady Powiatu                  – 60%;
2) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu        – 44%;
3) Nieetatowi Członkowie Zarządu               – 55%;
4) Przewodniczący Komisji Stałych              – 41%;
5) Pozostali Radni                                             – 35%.
2. Diety wypłacane będą raz na miesiąc, nie później niż w dniu wypłaty wynagrodzenia pracowników Starostwa i są zaokrąglane do pełnych złotych.
3. Wysokość diety miesięcznej ulega obniżeniu o kwotę równą 50% diety, o której mowa w ust. 1 za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach komisji lub sesji Rady Powiatu.
4. Decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności radnego podejmuje Przewodniczący Rady Powiatu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wąbrzeskiemu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.

Uchwała Nr XV/79/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2016
  • Data wejścia w życie 01.07.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XVI/79/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a, 5, 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030, 2199 oraz z 2016 r. poz. 178) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian