Uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA Nr XVI/82/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1282), nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1728) oraz Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 2062) wprowadza się następujące zmiany:
1)    zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 112 904,31 zł;
2)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 231 114,74 zł, z tego:
1)    dochody bieżące: 33 491 910,54 zł;
2)    dochody majątkowe: 1 739 204,20 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 112 904,31 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 201 329,21 zł, z tego:
1)    wydatki bieżące: 33 031 751,48 zł;
2)    wydatki majątkowe: 3 169 577,73 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik nr 6 „Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości 1 103 164,67 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 275 597,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 827 567,67 zł.”;
12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się 12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
13) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

Załączniki do Uchwały Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVI Sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2016
  • Data wejścia w życie 28.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.07.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2259
  • Nr aktu prawnego XVI/82/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian