Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028

UCHWAŁA Nr XVIII/86/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego
na lata 2016 – 2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/59/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028 zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Nr XIII/63/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XIV/71/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XVI/81/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. oraz Nr XVII/83/2016 z dnia 6 września 2016 r.:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028” zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 – 2028” zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane są z dokonanymi i planowanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII Sesja V Kadencji Rady Powiatu
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.10.2016
  • Data wejścia w życie 19.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie podlega publikacji
  • Nr aktu prawnego XVIII/86/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2016 - 2028
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian