Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA Nr XVIII/87/2016
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217,  art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282), Nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898), Nr XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098) oraz Nr 86/128/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3280) wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 67 499,00 zł;
2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 35 207 921,74 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 33 603 265,54 zł;
2) dochody majątkowe: 1 604 656,20 zł.”;
3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 67 499,00 zł;
5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36 178 136,21 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 33 275 936,48 zł;
2) wydatki majątkowe: 2 902 199,73 zł.”;
6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
9) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
11) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
12) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

UZASADNIENIE

I. DOCHODY
Dział 801 (Oświata i wychowanie)
Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)  188,00 zł
Rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) 562,00 zł
Decyzją z dnia 28 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.70.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w rozdziale 80102  z kwoty 3 055,00 zł do kwoty 3 243,00 zł, tj. o 188,00 zł oraz w rozdziale 80111  z kwoty 2 813,00 zł do kwoty 3 375,00 zł, tj. o 562,00 zł w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 (Ochrona zdrowia)
Rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) -124 254,00 zł
Decyzją z dnia 30 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.72.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w rozdziale 85156 z kwoty 1 572 000,00 zł do kwoty 1 447 746,00 zł, tj. o 124 254,00 zł w oparciu o sprawozdanie jednorazowe „Skł.ZDR.85156 Rozliczenie”.

Dział 852 (Pomoc społeczna)
Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) -30 915,00 zł
1.    Decyzją z dnia 15 września 2016 r. znak  WFB.I.3120.3.65.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatów w rozdziale 85202  z kwoty 1 647 500,00 zł do kwoty 1 611 735,00 zł, tj. 35 765,00 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.
2.    Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wprowadza się dochody z tytułu otrzymanych darowizn w formie pieniężnej w wysokości 4 850,00 zł.

Dział 853 (Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej)
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) 20 000,00 zł
Decyzją z dnia 28 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.69.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w rozdziale 85321 z kwoty 80 800,00 zł do kwoty 100 800,00 zł, tj. o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2016 r.).

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) 66 920,00 zł
Stosownie do podpisanej w dniu 22 września 2016 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” wprowadza się dochody w łącznej wysokości 66 920,00 zł, w tym:
1)    środki unijne (§ 2057): 56 882,00 zł;
2)    środki krajowe (§ 2059): 10 038,00 zł.
Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

II. WYDATKI
Dział 600 (Transport i łączność)

Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) -24 941,00 zł
Odstępuje się od realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki w miejscowości Wieldządz (skrzyżowanie z drogą gminną)”. Rezygnacja z zadania związana jest z wykonaniem przebudowy skrzyżowania przez Gminę Płużnica w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej 070115C Wieldządz – Czaple” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowana w budżecie powiatu na realizację zadania kwota w wysokości 57 198,00 zł została przeznaczona na:
1)    wykonanie studium wykonalności i aktualizacji dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz – Wałyczyk i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczyk – Zaradowiska”  w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania w ramach RPO WK-P 2014 – 2020: zwiększenia planowanych nakładów w roku 2016 z kwoty 60 259,19 zł do kwoty 92 786,19 zł, tj. o 32 257,00 zł;
2)    zwiększenie wydatków związanych z termomodernizacją – przeniesienie kwoty 24 941,00 zł  do działu 900 rozdział 90005.

Dział 750 (Administracja publiczna)
Rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) 17 608,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych (m.in. renowacja stolarki drzwiowej) o kwotę  17 608,00 zł pochodzącą z przesunięcia z działu 757 rozdział 75702.

Dział 757 (Obsługa długu publicznego)
Rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) -37 608,00 zł
Utrzymujące się niskie oprocentowanie kredytu umożliwia zmniejszenia planowanych wydatków na zapłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego. Kwotę zmniejszenia w wysokości 37 608,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdział 75020 (17 608,00 zł) i dziale 900 rozdział 90005 (20 000,00 zł).

Dział 801 (Oświata i wychowanie)
Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) 188,00 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się wydatki w tym rozdziale o  188,00 zł.
Rozdział 80111 (Gimnazja specjalne) 562,00 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się wydatki w tym rozdziale o  562,00 zł.
Rozdział 80120 (Licea ogólnokształcące)   -330,00 zł
Rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)  330,00 zł
Na podstawie analizy wysokości udzielonych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w okresie od stycznia do września br. oraz prognozowanej ilości słuchaczy w okresie październik  – grudzień 2016 r. przenosi się kwotę 330 zł z rozdziału 80120 (dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) do rozdziału 80130 (dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej).

Dział 851 (Ochrona zdrowia)
Rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) -124 254,00 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o 124 254,00 zł.

Dział 852 (Pomoc społeczna)
Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej) -30 915,00 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o 35 765,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki o otrzymane darowizny w formie pieniężnej w wysokości 4 850,00 zł. Stąd zmiana per saldo w tym rozdziale wynosi -30 915,00 zł.
Rozdział 85204 (Rodziny zastępcze) -2 482,00 zł
Kwotę 2 482,00 zł przenosi się do rozdziału 85395 jako wkład własny w realizację Projektu „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)
Rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) 20 000,00 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się wydatki w tym rozdziale o 20 000,00 zł.
Rozdział 85395 (Pozostała działalność) 69 402,00 zł
Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 69 402,00 zł  związane jest z przystąpieniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie do realizacji Projektu „Rodzina w Centrum”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W roku 2016 wydatki na realizację Projektu „Rodzina w Centrum” zostaną pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (56 882,00 zł), budżetu państwa (10 038,00 zł) oraz budżetu powiatu (2 482,00 zł – przesunięcie z rozdziału 85204).

Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) 44 941,00 zł
Zwiększa się planowane nakłady na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego o kwotę 44 941,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z dociepleniem części dachu na budynku użytkowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Wąbrzeźnie (ok. 640 m2). Wydatek zostanie pokryty środkami pochodzącymi z przesunięć z rozdziału 60014 (24 941,00 zł) i rozdziału 75702 (20 000,00 zł).

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

III. POZOSTAŁE ZMIANY
Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) i planie wydatków (załącznik nr 2, 3 do niniejszej uchwały) spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:
1)    nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2)    nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
3)    nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
4)    nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
5)    nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Puchała

Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie wraz załącznikami – plik do pobrania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVIII Sesja V Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
  • Data podjęcia (podpisania) 19.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.10.2016
  • Data wejścia w życie 19.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.10.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3597
  • Nr aktu prawnego XVIII/87/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454)
  • Grupa aktów prawnych Prawo Lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian